Storitve

V nepremičninski pravni pisarni Zaltis vam zagotovimo celovito pravno ureditev statusa vaših nepremičnin in nepremičninskih poslov z ustreznimi vpisi v zemljiško knjigo. Opravljamo tudi posle nepremičninskega posredovanja. Prednost naše pisarne je v tem, da vam lahko ponudimo vse na enem mestu, vašo nepremičnino namreč ustrezno pravno uredimo z vpisom v zemljiški knjigi, zatem pa za vas opravimo še storitev nepremičninskega posredovanja.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja poiščemo najboljše poti za uspešno reševanje vseh pravnih problemov s področja nepremičnin. Pri tem nas vodijo visoka profesionalnost, zavzetost in usmerjenost v reševanje nepremičninskih pravnih vprašanj. Skrbimo za kakovostno svetovanje in storitve na področju nepremičninskega prava ter celovito servisiranje potreb naših strank.

Svetovanje

Omogočimo razumevanje ter poznavanje pravnih okvirov in poti za uspešno pravno ureditev statusa nepremičnin ali nepremičninskih poslov.

Podrobneje ...

Priprava listin in dokumentacije

Zagotovimo ustrezne listine in potrebno dokumentacijo za celovito pravno ureditev statusa nepremičnin ali nepremičninskih poslov.

Podrobneje ...

Zastopanje in vodenje postopkov

Zastopamo vaše interese in dosežemo zastavljene cilje v vseh nepremičninsko pravnih poslih in postopkih.

Podrobneje ...

Posredovanje nepremičnin

Opravljamo storitev nepremičninskega posredovanja, vašo nepremičnino vam prodamo ali oddamo v najem, pri tem pa kot izkušena pravna pisarna, na enem mestu poskrbimo za celovit postopek z najvišjo možno stopnjo pravne varnosti.

Nepremičnino po vaših potrebah in kriterijih tudi poiščemo na trgu in poskrbimo, da vse v zvezi z nakupom ali najemom uredite brez tveganja na enem mestu.

V kolikor storitve posredovanja ne potrebujete, ker oglašujete sami, brez posrednika, vam nudimo le pravno podporo in za vas izpeljemo celovit postopek, tako ob prodaji ali nakupu in najemu ali oddaji vaše nepremičnine. Vse z najvišjo možno stopnjo pravne varnosti za vas.

Zahtevajte ponudbo ...

V okviru naših storitev za vas izvedemo:   SVETOVANJE NA PODROČJIH

 • vpis lastninske pravice posameznikov v zemljiško knjigo
 • etažna lastnina
 • določitev pripadajočega zemljišča k stavbam
 • sklepanje drugih nepremičninsko pravnih poslov (prodaja, darovanje in menjava nepremičnin, razdružitev solastnine na nepremičninah, oddajanje/najem nepremičnin, obremenitve napremičnin s služnostno pravico, stavbno pravico, hipoteko...)
 • geodetsko urejanje
 • inženiring in gradnja (postopek pridobivanja zemljišč, prodaja novogradenj, vpis novogradenj v geodetske evidence in v zemljiško knjigo...)
 • stečaj (prijava izločitvene pravice...)
Želim se brezplačno posvetovati >>


   PRIPRAVA LISTIN IN DOKUMENTACIJE

 • zemljiškoknjižne listine (vknjižbena dovoljenja, pogodbe o priznanju lastninske pravice in uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, dodatki k starejšim pogodbam...)
 • akti in sporazumi za vzpostavitev etažne lastnine (prvi vpis, dokončna etažna lastnina v starejših stavbah...)
 • predlogi po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine - ZVEtL - pred nepravdnim sodiščem (vzpostavitev etažne lastnine, določitev solastniških deležev na skupnih delih ter vpisa hišniških stanovanj v starejših večstanovanjskih stavbah, določitev pripadajočega zemljišča k večstanovanjskim stavbam...)
 • nepremičninske pogodbe (prodajne, menjalne, najemne, služnostne in darilne pogodbe, sporazumi o razdružitvi solastnine, pogodbe o ustanovitvi hipoteke, pogodbe za ustanovitev stavbne pravice...)
 • geodetski elaborati (evidentiranje zemljišča pod stavbo, sprememba podatkov o vrsti rabe, vpis stavbe v kataster stavb...)
 • pogodbe o pridobitvi ustreznih stvarnopravnih pravic, ki izkazujejo pravico graditi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
 • prodajna dokumentacija za prodajo novogradenj po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb - ZVKSES (splošni pogoji prodaje, preliminarni načrt, tipske prodajne predpogodbe in pogodbe, hipotekarne pogodbe, zavarovanja kupcev, akti/sporazumi o oblikovanju etažne lastnine za novogradnje, vknjižbena dovoljenja k prodajnim pogodbam...)
 • prijave izločitvenih pravic v stečajnem postopku za dejanske lastnike nepremičnin v zemljiškoknjižno neurejenih stavbah/soseskah
Želim več informacij >>


   ZASTOPANJE IN VODENJE POSTOPKOV

 • za vpis lastninske pravice na ime posameznega imetnika v zemljiško knjigo
 • za vzpostavitev ali dokončanje etažne lastnine za starejše stavbe na podlagi sporazuma ali akta v zemljiško knjigo
 • pred nepravdnim sodiščem - postopki po ZVEtL
 • za vpis drugih stvarnih pravic v zemljiško knjigo
 • pri sprejemanju splošnih pogojev prodaje ter prodajne dokumentacije za investitorje/prodajalce novogradenj
 • za vpis novozgrajenih stavb v geodetske evidence in v zemljiško knjigo
 • pri pridobivanju ustreznih potrdil za promet z nepremičninami
 • v davčnem postopku odmere davka na promet nepremičnin
 • pri notarju
Želim več informacij >>

O nas

Pisarna Zaltis zagotavlja rešitve, ki temeljijo na izkušnjah in znanju ter upoštevajo dejanske potrebe naročnikov. Pri delu in v odnosih nas vodi vrhunska kakovost storitev, korektnost, zavzetost in usmerjenost v rešitve za naročnika, celovitost storitev, poštenost, maksimizacija vrednosti, strokovnost in kontinuirano izobraževanje.

Polona Mayer, Zaltis

Polona Mayer

Ustanoviteljica in vodja naše nepremičninske pravne pisarne je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica z dolgoletnimi izkušnjami na področju nepremičninskega prava. Ob svojem preteklem delu je zagotavljala pravno podporo v vseh fazah izvajanja projektov, v postopku pridobivanja zemljišč, v fazi izvedbe do uporabnega dovoljenja za novozgrajene objekte, v fazi vpisov novogradenj v geodetske evidence ter oblikovanja etažne lastnine v zemljiški knjigi ter nazadnje tudi v fazi prodaje novih nepremičnin. Specializirana je za zemljiškoknjižno urejanje starejših nepremičnin in stanovanjskih sosesk grajenih v preteklosti, pri katerih je zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega statusa dejanskim lastnikom razpolaganje z njihovimi nepremičninami onemogočeno. Polona Mayer je tudi nosilka licence nepremičninskega posrednika. V juniju 2014 je naša pisarna od nekdanje družbe ARKADA NEPREMIČNINE v izvedbo in dokončanje prevzela zemljiškoknjižne zadeve ter delno dokumentacijo povezano z zemljiško knjigo.Tadej Zupancic, Zaltis

Tadej Zupančič

Tadej Zupančič je po izobrazbi univ.dipl.inž. Ima 20 let delovnih izkušenj na področju načrtovanja in vodenja projektov. Dobro pozna zakonodajo na področju urejanja prostora in okolja, ima veliko izkušenj z vodenjem in zastopanjem v upravnih postopkih ter izkušnje na področju pridobivanja nepovratnih sredstev. Tadej skrbi za stalno izobraževanje in pretok informacij. Je član svetovalcev EBRD in član največje organizacije za poslovno mreženje na svetu – BNI. V podjetju skrbi za razvoj, trženje in finančno področje.

Kako lahko pomagamo?

V spodnjem sporočilu nam opišite glavne informacije ali vprašanje o vašem nepremičninskem primeru in v kratkem vas lahko pokličemo nazaj ali obiščemo.

Celovita pravna ureditev statusa nepremičnin

Na griču 4, 1000 Ljubljana

031.809.660, 041.508.282

info @ zaltis.si

Matična št.: 1491962000
Davčna št.: 65782780

Pošljite nam sporočilo ali vprašanje: